John Newton Brieven & Leven

John Newton

John Newton Brieven | Korte Biografie

John Newton Brieven | John Newton werd in 1725 te Londen geboren en is vooral bekend als auteur van het lied Amazing Grace. Hij had een roerige jeugd en werkte onder andere in de slavenhandel. Hij bekeerde zich tot Christus na een hevige storm op zee, waarna hij naast Amazing Grace, nog meerdere bekende liederen schreef. Newton was als voorganger werkzaam geweest en preekte tot zijn dood op 21 december 1807.

Tip: [Lees hier het boek over het leven van John Newton]

John Newton Brieven | Amazing Grace
Amazing Grace

Er wordt beweerd dat John Newton Amazing Grace schreef rond Kerst 1772 in het dorpje Kineton in Warwickshire te Engeland. Hij was op dat moment voorganger en schreef het lied naar aanleiding van het overdenken van het Oude Testament waarover hij een preek voorbereidde. In het lied wordt veel vanuit zijn leven bezongen. De tekst is tegelijkertijd gebaseerd op 1 Kronieken 17:16-17, waar David zich verwondert over Gods keuze voor hem en zijn familie. Oorspronkelijk werd Amazing Grace op allerlei verschillende melodieën gezongen. Pas in 1835 werd de tekst door William Walker in zijn liedboek Southern Harmony gekoppeld aan de huidige melodie, een traditionele tune genaamd “New Britain”

John Newton Brieven

In 1764 verscheen zijn levens­verhaal in een veertiental brieven. Een levensverhaal dat een jaar of wat geleden in het Nederlands verscheen onder de titel Genade brengt me thuis. Vrienden die persoonlijke brieven van hem ontvangen hadden en deze vanwege de inhoud ervan anderen lieten lezen, drongen aan op publicatie. Zo verscheen in 1781 de bundel brieven Cardiphonia (Stemmen van het hart). Een titel die door Cowper was bedacht. Reeds in 1774 had de bundel Omicron het licht gezien. Naarmate Newton zich zijn talent op het terrein van geven van onderwijs en geestelijke zorg door middel van brieven begon te realiseren, schreef hij steeds meer brieven. Brieven die van meet af aan voor wijdere verspreiding waren bedoeld.

Een van zijn correspondenten was de baptistenpredikant John Ryland jr. (1753-1825). Newton was bevriend met diens vader, predikant van een baptistengemeente in Northamp­ton. Newton kwam geregeld onder diens prediking en omgekeerd was dit voor John Ryland sr. ook het geval. Op 17 januari 1768 vond de eerste ontmoeting tussen Newton en John Ryland jr. plaats. Met hem voerde Newton een correspondentie die begon in 1771 en eindigde in 1803. John Ryland jr. achtte Newton en Robert Hall sr. de meest wijze en de meest getrouwe geestelijke raadsmannen die hij in zijn leven had ontmoet.

Leerstellingen niet in strijd met elkaar

John Newton heeft John Ryland jr. gestimuleerd tot het lezen van de brieven van de puriteinen en van Jonathan Edwards. Daarnaast heeft hij niet alleen het denken van zijn correspondent maar ook een hele generatie van baptistenpredikers beïnvloed. Het is niet toevallig dat John Ryland jr. zijn oudste zoon de naam gaf van Jonathan Edwards Ryland. Vooral de bestudering van het werk van Edwards met de titel A Humble Attempt (Een ootmoedige poging) heeft in baptistenkringen in het Engeland van die tijd veel betekend. Het maakte het baptisme missionair gericht. Daarvóór was het hyper­calvinisme, of op zijn minst de neiging daartoe, in die tijd duidelijk aanwezig in bap­tis­tenkringen. John Newton heeft getuigd dat de belijdenis van Gods soevereiniteit in de toebrenging van zondaren en het appèl op onbekeerden niet met elkaar in strijd zijn.

Gericht op de bevordering van godzaligheid

Zijn eerste preek hield John Ryland jr. in mei 1770. Hetzelfde jaar publiceerde hij zijn eerste boek waarin hij het Evangelie van Gods genade verdedigde. Hij kwam daarin op voor de zienswijze dat de rechtvaardiging reeds in de eeuwigheid heeft plaatsgevonden. In zijn eerste brief aan John Ryland jr. ging John Newton op deze zaak in. Newton deelde deze visie niet, maar zijn reactie laat zien dat dit voor hem niet het belangrijkste was. Newton spoorde zijn jonge correspondent aan tot een meer open en bescheiden houding.

Uiteindelijk mag Theologie nooit een doel op zich worden, maar het moet gericht zijn op bevordering van godzaligheid. Newton wees zijn jonge vriend er ook op dat het ons er niet om begonnen moet zijn het theologisch debat met hen met wie we van mening verschillen te winnen, maar hen te brengen tot een meer Bijbelse zienswijze. Dan is van groot belang, als het even mogelijk is, een polemische toon te vermijden.

Elke bekering is anders

John Newton schreef brieven aan John Ryland jr. Daaruit blijkt ook dat hij de visie dat de Heere op dezelfde manier zondaren tot bekering brengt, afwijst. Als het gaat om de weg van bekering, moeten we de ervaringen en gevoelens van anderen niet tot een maatstaf voor onszelf stellen. En omgekeerd moeten we hierin onze ervaring en gevoelens niet tot een maatstaf voor anderen verheffen. Verschillen in karakter, levensloop, omstandigheden enzovoort dragen er alle toe bij dat elke bekeringsweg weer anders is. Newton stond in dit verband wat kritisch ten opzichte van een aantal Amerikaanse puriteinen.

Wat moet ik doen om zalig te worden?

Hij vond dat zij de toeleidende weg tot Christus en de ontdekking aan zonden en schuld te veel verzelfstandigde. Stel dat iemand de vraag stelt: Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan moet men hen niet op een toeleidende weg laten blijven. Maar handelen evenals Paulus het met de stokbewaarder deed. Zij moeten direct op Christus gewezen worden. Doet men dat niet, dan zou dat er volgens Newton wel eens op kunnen wijzen dat men zelf nooit erg grote aanvechtingen heeft gekend. Hoe meer dat het geval is, des te nadrukkelijker zal een prediker en geestelijk raadsman aangevochten zielen op Christus wijzen.

John Newton Brieven – Cardiphonia

In de brievenbundel Cardiphonia en Omicron komen verschillende brieven van Newton gericht aan John Ryland sr. voor. Daarentegen bleken archieven en bibliotheken echter nog tal van nooit gepubliceerde brieven te liggen.

Grant Gordon, die jarenlang kerkgeschiedenis doceerde aan het Tyndale Seminarie in Toronto, heeft zoveel mogelijk van deze brieven achterhaald. Dit resulteerde vorig jaar in de uitgave. Het zijn de inmiddels bekende brieven van Newton aan Ryland jr.

Het is samengesteld in een bundel met de passende titel Wise Counsel (Wijze raadgeving). Ik kan de brieven van john Newton hartelijk ter lezing aanbevelen. Bijvoorbeeld voor predikanten en studenten theologie.