Het lezen van de Bijbel

John Newton Brieven en bijbels dagboek

Het lezen van de Bijbel

Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart! Jeremia 15:16

Boeken en brieven die op een juiste manier geschreven zijn, kunnen, als het de Heere behaagt, nuttig zijn; maar een ontwaakt gemoed dat naar de Zaligmaker dorst, en wijsheid zoekt door de Schrift te lezen en te bidden, heeft weinig interesse in een bibliotheek vol menselijke geschriften. De Bijbel is de fontein van waaruit elke beek ontspringt en daarom moeten wij er veel in lezen. Hoewel wij nu en dan enige aandacht mogen schenken aan kleine beekjes – hebben wij het, evenals anderen, nodig om ons tot de fontein te wenden om daaruit het water des levens te putten. De zuiverste beekjes zijn niet geheel vrij van de smaak der grond waardoor zij stromen; want de mengeling van menselijke zwakheid is onlosmakelijk verbonden in onze beste eigenschappen. Maar in de fontein is de waarheid ongemengd.

Mensen proberen ons met veel woorden te onderwijzen; en als zij ons hun volledige visie op het onderwerp willen geven, verlangen zij van ons dat wij een heel boek lezen, waarvan het leven en de inhoud misschien met meer kracht en groter voordeel in de Schrift wordt uitgedrukt door een enkele zin, die eerder verwaterd dan verklaard wordt door onze zwakke uiteenzettingen. Er kan gemakkelijk een boekdeel worden geschreven over de sierlijkheid van verootmoediging, en om het kwaad en de dwaasheid van een zelfzuchtige geest aan te tonen. Maar als de schrijver dit onderwerp zou inleiden met de woorden van onze Heiland: “De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen“, dan zou degene die onder de indruk was van deze korte inleiding, geen aanleiding hebben om de rest van het boek te lezen.

De prediking van het Evangelie is een genademiddel die wij dankbaar en veel moeten aanbevelen. Goede boeken kunnen eveneens nuttig zijn, mits wij ze met voorzichtigheid lezen en ze toetsen aan de Schrift, en ons niet zonder meer overgeven aan de regels of besluiten van één of meerdere mensen. Wij moeten bedenken dat één onze Meester en onfeilbare Leraar is, namelijk Christus. Maar het belangrijkste en grootste middel tot opbouw, waarbij alle andere hulp ons zal teleurstellen, en als wolken zonder water zullen blijken, zijn de Bijbel en het gebed, het Woord der genade en de troon der genade. Een veelvuldig doorlezen van de Bijbel zal ons een uitgebreid beeld geven van de hele Godsdienst, zijn oorsprong, aard, kracht en gerichtheid, en zal ons behoeden voor een overmatige binding aan enig systeem van menselijke inzettingen.

In de leer van diverse kerkgenootschappen die onder zoveel vlaggen zijn gerangschikt, schuilt de fout dat er meestal iets wordt weggelaten wat er wel in had moeten staan, en dat er iets wordt toegelaten op grond van een verondersteld nut, dat helemaal niet overeenkomt met de Bijbel. Een bijbelgetrouw christen zal daarom veel goeds zien in een verscheidenheid van vormen en partijen; door Gods voorzienigheid kan hij in meer directe verbinding met één van hen komen te staan, maar zijn geest en genegenheid zullen niet beperkt blijven binnen deze nauwe omheiningen. Onwillekeurig neemt hij datgene over wat goed is in elk van hen, misschien zonder te beseffen in hoeverre hij het met hen eens is, omdat het overeenkomstig is met de Bijbel.

Ik ken geen betere methode bij het lezen van de Bijbel dan deze van het begin tot het einde door te lezen en, als we hem eenmaal uit hebben, er opnieuw mee te beginnen. Wij zullen veel passages tegenkomen die wij niet volledig begrijpen, maar bij de tweede lezing zullen het er minder zijn dan bij de eerste lezing, en bij de derde lezing minder dan bij de tweede lezing, op voorwaarde dat wij bidden tot Hem die de sleutels heeft om ons verstand te openen en onze ogen te zalven met Zijn geestelijke zalf. Door vandaag te lezen zullen wij een licht voorbereiden op wat wij morgen zullen lezen, en een verder licht werpen op wat wij gisteren hebben gelezen. Alleen de ervaring kan het nut van deze methode bewijzen, als men er maar consequent in doorgaat. Een paar pogingen doen en dan opgeven, is als een paar stappen zetten en dan stilstaan, wat weinig uithaalt om een lange reis te voltooien. Maar, al zou iemand langzaam lopen, en maar een klein stukje per dag, zou hij, als hij elke dag liep, en zijn gezicht ieder jaar weer steeds in dezelfde richting hield, na verloop van tijd de hele aardbol kunnen rondwandelen. Door zo geduldig en gestadig door de Bijbel te reizen, en onze vorderingen te herhalen, zullen wij tot aan het einde van ons leven in kennis toenemen.

Het Oude en Nieuwe Testament, de leerstellingen, voorschriften en beloften, de geschiedenis, de voorbeelden, vermaningen en waarschuwingen, enz. zouden elkaar wederzijds verduidelijken en versterken, en niets van wat geschreven is voor ons onderricht zou over het hoofd worden gezien. Ik zou gelukkig zijn, als ik de raad die ik u nu geef, volledig zou opvolgen. Ik wens dat u zult profiteren van mijn ervaring. Helaas, hoeveel tijd heb ik niet verloren en verspild, die ik, als ik verstandig was geweest, had moeten besteden aan het lezen en bestuderen van de Bijbel! Maar mijn boze hart belemmert mijn geestelijk inzicht, ik voel dikwijls een tegenzin om dit Boek der boeken te lezen, en een neiging om gebroken waterreservoirs uit te houwen die mij geen water geven, terwijl de fontein van levende wateren dicht binnen mijn bereik is.

John Newton Brieven & Leven

 

Download PDF
John Newton