Een leidraad voor een Godvruchtige discussie

John Newton Brieven en bijbels dagboek

Een leidraad voor een Godvruchtige discussie

Een predikant, die op het punt stond een artikel te schrijven waarin hij een collega bekritiseerde voor zijn gebrek aan rechtzinnigheid, schreef naar John Newton over zijn voornemen. Newton antwoordde als volgt:

Geachte heer,

Aangezien u waarschijnlijk in een controverse verwikkeld zult raken, en uw liefde voor de waarheid gepaard gaat met een natuurlijke vurigheid, maakt mijn vriendschap mij bezorgd om uw zaak. U staat aan de sterkste kant; want de waarheid is groot en moet zegevieren, zodat iemand met minder bekwaamheden dan u het veld zou kunnen betreden met het vertrouwen op de overwinning. Ik ben daarom niet bezorgd over de uitkomst van de strijd; maar ik zou willen dat u meer dan een overwinnaar was, en dat u niet alleen over uw tegenstander, maar ook over uzelf zegevierde. Als u niet overwonnen kunt worden, kunt u gewond raken. Om u te behoeden voor zulke wonden, die aanleiding zouden kunnen geven tot geween over uw veroveringen, wil ik u enkele overwegingen voorleggen, die, als zij naar behoren in acht worden genomen, u de dienst zullen bewijzen van een groot pantser; zulk een pantser, dat u niet behoeft te klagen, zoals David deed over dat van Saul, dat het meer omslachtig dan nuttig zal zijn; want u zult duidelijk merken dat het afkomstig is uit dat grote wapenarsenaal dat voor de christelijke soldaat is bestemd – het Woord van God. Ik neem aan dat u geen verontschuldiging voor mijn vrijheid verlangt, en daarom zal ik die ook niet aanbieden. Omwille van de eenvoud zal ik mijn advies beperken tot drie punten, met betrekking tot uw tegenstander, het publiek en uzelf.

1. Wat uw tegenstander betreft, wens ik dat u, voordat u de pen tegen hem op papier zet, en gedurende de gehele tijd dat u uw antwoord voorbereidt, hem door ernstig gebed aanbeveelt tot lering en zegen van de Heere. Deze praktijk zal een directe neiging hebben om uw hart te verzoenen met hem lief te hebben en medelijden met hem te hebben; en een dergelijke gezindheid zal een goede invloed hebben op elke bladzijde die u schrijft.

Als u hem als een gelovige beschouwt, hoewel hij zich sterk vergist in het onderwerp van het conflict tussen u, zijn de woorden van David aan Joab over Absalom zeer toepasselijk: “Wees zachtmoedig met hem om mijnentwil.” De Heere heeft hem lief en verdraagt hem; daarom moet u hem niet verachten, of hem hard behandelen! De Heere verdraagt u evenzeer, en verwacht dat u tederheid toont voor anderen – uit een besef van de grote vergevingsgezindheid die u zelf nodig hebt. Over enige tijd zult u elkaar in de hemel ontmoeten – hij zal u dan dierbaarder zijn dan de naaste vriend die u op aarde bezit nu voor u is! Wees in gedachten voorbereid op die periode, en hoewel u het misschien nodig vindt u tegen zijn dwalingen te verzetten, moet u hem toch zien als een verwante ziel, met wie u voor altijd gelukkig zult zijn in Christus.

Maar als u hem ziet als een onbekeerde, die vijandig staat tegenover God en zijn genade (een veronderstelling die u, zonder goede bewijzen, niet zou willen toegeven), dan is hij een meer geschikt voorwerp van uw medelijden dan van uw toorn! Helaas! “Hij weet niet wat hij doet!” U weet wel Wie u van hem heeft doen verschillen. Als God, in Zijn soeverein welbehagen, u zo had voorbestemd, zou u zijn geweest zoals hij nu is; en zou hij, in plaats van u, zijn aangesteld voor de verdediging van het Evangelie! U was beiden van nature even blind. Als u dit in acht neemt, zult u hem niet verwijten of haten, omdat het de Heere behaagd heeft uw ogen te openen – en niet de zijne!

Wij, die calvinisten worden genoemd, zijn door onze eigen principes het meest uitdrukkelijk verplicht tot het betrachten van zachtmoedigheid en medelijden. Als zij die met ons van mening verschillen zichzelf daadwerkelijk zouden kunnen veranderen, als zij hun eigen ogen zouden kunnen openen en hun eigen hart zouden kunnen verzachten – dan zouden wij met minder inconsequentie beledigd kunnen zijn over hun halsstarrigheid! Maar als wij geloven dat het tegendeel het geval is, dan is het niet onze taak om te redetwisten, maar om in zachtmoedigheid ” hen die de waarheid tegenspreken zachtmoedig te onderrichten – mocht God hen misschien berouw schenken, waardoor zij tot kennis van de waarheid komen”.

Als u schrijft met de wens een instrument te zijn om dwalingen te recht te zetten, zult u er natuurlijk voor oppassen struikelblokken op de weg van de blinden te leggen, of uitdrukkingen te gebruiken die hun hartstochten kunnen verergeren, of hen bevestigen in hun valse principes, (menselijk gesproken).

2. Door uw artikel te drukken, richt u zich tot het grote publiek, waarbij uw lezers in drie groepen kunnen worden ingedeeld:

Ten eerste, degenen die in hoofdzaak van u verschillen. Wat deze betreft verwijs ik u naar wat ik reeds heb gezegd. Ofschoon u uw oog voornamelijk op één persoon hebt laten vallen – zijn er velen gelijkgezind met hem; en daar zal dezelfde redenering opgaan, of het nu om één of om een miljoen gaat.

Er zullen ook velen zijn die te weinig aandacht besteden aan de ware godsdienst, die geen vast standpunt innemen, en toch bevooroordeeld zijn ten gunste van die gevoelens die op zijn minst tegengesteld zijn aan de goede mening die zij van nature over zichzelf hebben. Zij zijn zeer onbekwame rechters van de leer, maar zij kunnen een goed oordeel vellen over de geest van een schrijver. Zij weten dat zachtmoedigheid, nederigheid en liefde de kenmerken zijn van een christelijk temperament. En hoewel zij de leerstellingen der genade behandelen als loutere begrippen en speculaties, die, indien zij ze zouden aannemen, geen heilzame invloed zouden hebben op hun gedrag; verwachten zij toch van ons, die deze beginselen belijden, altijd een houding en gezindheid die overeenstemmen met de voorschriften van het Evangelie. Zij zijn snel van begrip wanneer wij van zulk een geest afwijken, en maken er gebruik van om hun verachting van onze argumenten te rechtvaardigen.

De Bijbelse uitspraak dat “de toorn van de mens niet het rechtvaardige leven voortbrengt dat God verlangt”, wordt door de dagelijkse waarneming bevestigd. Als onze ijver verbitterd wordt door uitingen van woede, beschimping of verachting, kunnen we denken dat we de zaak van de waarheid dienen, terwijl we haar in werkelijkheid alleen maar in diskrediet brengen! De wapens van onze oorlogvoering, en die alleen krachtig zijn om de bolwerken van dwaling neer te halen, zijn niet vleselijk, maar geestelijk. Het zijn argumenten die op een eerlijke manier uit de Schrift en uit ervaring worden getrokken, en die met zo’n milde toon worden doorgezet, dat onze lezers ervan overtuigd raken dat wij, of wij hen nu kunnen overtuigen of niet, het beste met hun zielen voorhebben, en dat wij alleen strijden omwille van de waarheid. Als wij hen ervan kunnen overtuigen dat wij naar deze motieven handelen, is ons punt half gewonnen; zij zullen meer geneigd zijn om rustig te overwegen wat wij voorstellen; en als zij nog van onze meningen verschillen, zullen zij gedwongen zijn om onze bedoelingen goed te keuren.

U zult een derde categorie lezers hebben, die van uw eigen gevoelen zijn en gemakkelijk zullen goedkeuren wat u naar voren brengt, en verder gevestigd en bevestigd kunnen worden in hun opvattingen van de Schriftuurlijke leerstellingen, door een duidelijke en meesterlijke uiteenzetting van uw onderwerp. U kunt tot hun opbouw bijdragen, als de wet van vriendelijkheid zowel als van waarheid uw pen beheerst; anders kunt u hen schade berokkenen.

Er is een soort zelfzuchtig principe, dat ons ertoe brengt degenen te verachten die van ons verschillen; en wij staan dikwijls onder de invloed daarvan, wanneer wij denken dat wij alleen maar een gepaste ijver tonen voor de zaak van God.

Ik geloof graag dat de voornaamste punten van het Arminianisme voortkomen uit en gevoed worden door de hoogmoed van het menselijk hart! Maar ik zou blij zijn als het omgekeerde altijd waar was; dat het omarmen van wat men de Calvinistische leerstellingen noemt, een onfeilbaar teken was van een nederig gemoed! Ik denk dat ik enkele Arminianen heb gekend, dat wil zeggen, mensen die bij gebrek aan een helderder licht bang waren om de leerstellingen van vrije genade te aanvaarden, die toch het bewijs leverden dat hun hart in zekere mate verootmoedigd was voor de Heere. En ik vrees dat er Calvinisten zijn, die het als een bewijs van hun nederigheid beschouwen, dat zij bereid zijn het schepsel met woorden te vernederen en alle heerlijkheid van de verlossing aan de Heere te geven – maar die van een hoogmoedige, harde en bittere geest zijn. Als wij op onszelf vertrouwen, dat wij in vergelijking wijs of goed zijn, zodat wij minachtend omgaan met hen die onze leerstellingen niet onderschrijven, of onze partij niet volgen – is dat een bewijs en vrucht van een zelfingenomen geest!

Eigengerechtigheid kan zich voeden met leerstellingen, maar ook met werken! Een man kan het hart van een Farizeeër hebben, terwijl zijn hoofd is gevuld met rechtzinnige opvattingen over de onwaardigheid van het schepsel, en de rijkdom van vrije genade!

Ja, ik zou eraan willen toevoegen – de beste mensen zijn niet geheel vrij van dit zuurdesem; en zijn daarom te geneigd genoegen te nemen met dergelijke karikaturen die onze tegenstanders belachelijk maken – en bijgevolg onze eigen superieure oordelen vleien. Discussies worden voor het grootste deel zo gevoerd dat ze deze zondige neiging eerder uitleven dan onderdrukken; en daarom leveren ze over het algemeen weinig goeds op. Het maakt degenen die het zou moeten overtuigen provocerend en degenen die het zou moeten versterken opgeblazen!

Ik hoop dat uw artikel zal smaken naar een geest van ware nederigheid, en een middel zal zijn om dit bij anderen te bevorderen.

3. Dit brengt mij ertoe, in de laatste plaats, uw eigen bezorgdheid te overwegen in uw huidige onderneming. Het lijkt een prijzenswaardige dienst om het geloof, dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, te verdedigen; ons is bevolen er ernstig voor te strijden en de tegenstanders te overtuigen. Als zulke verdedigingen al ooit passend en opportuun waren, dan lijken zij dat wel te zijn in onze tijd, waarin dwalingen aan alle kanten overvloedig zijn – en elke waarheid van het Evangelie ofwel rechtstreeks wordt ontkend ofwel op schandelijk onjuiste wijze wordt voorgesteld.

Toch zijn er maar weinig schrijvers te vinden die niet duidelijk door de discussies zijn gekwetst. Ofwel groeien zij in een gevoel van hun eigen belangrijkheid; ofwel krijgen zij een boze, twistzieke geest; ofwel trekken zij ongemerkt hun aandacht terug van die geestelijke waarheden die het voedsel en de onmiddellijke steun van het geloofsleven zijn – en besteden hun tijd en kracht aan zaken die hoogstens van bijkomstige waarde zijn! Dit toont aan, dat als de dienst eerbaar is, hij ook gevaarlijk is. Wat zal het een mens baten als hij zijn zaak wint en zijn tegenstander het zwijgen oplegt – als hij tegelijkertijd die nederige, tedere gemoedsgesteldheid verliest in welke de Heere behagen schept, en aan welke de belofte van Zijn tegenwoordigheid wordt gedaan?

Ik twijfel er niet aan dat u een goed doel nastreeft, maar u moet waakzaam zijn en bidden, want u zult satan aan uw rechterhand vinden om u te verleiden. Hij zal proberen uw vroomheid te verontreinigen; en hoewel u de zaak van God verdedigt, als u niet voortdurend opziet naar de Heere om u te bewaren – kan het uw eigen zaak worden, en in u die temperamenten opwekken die onverenigbaar zijn met ware gemoedsrust, en die uw gemeenschap met God zeker zullen belemmeren! Wees op uw hoede tegen het toelaten van iets persoonlijks in het debat. Als u denkt dat u slecht behandeld bent, geeft u dat de gelegenheid om te laten zien dat u een discipel van Jezus bent, die “toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt”. Dit is ons voorbeeld, dus wij moeten spreken en schrijven voor God, en “geen kwaad voor kwaad of belediging voor belediging vergelden, maar daarentegen zegenen, omdat u daartoe geroepen bent”.

De wijsheid die van boven is, is niet alleen zuiver, maar ook vredelievend en zachtmoedig; en het gebrek aan deze kwalificaties zal, zoals de dode vlieg in de zalfpot, de geur en werkzaamheid van onze arbeid bederven. Als wij in een verkeerde geest handelen, zullen wij God weinig eer brengen, onze medeschepselen weinig goed doen, en onszelf noch eer noch troost verschaffen! Wanneer u tevreden bent met het bewijzen van uw scherpzinnigheid, en de lachers aan uw kant krijgt, dan hebt u een gemakkelijke taak!

Maar ik hoop dat u een veel nobeler doel hebt; en dat u, bewust van het plechtige belang van de waarheden van het Evangelie, en het medeleven dat verschuldigd is aan de zielen van mensen, liever een middel zou zijn om vooroordelen in een enkel geval weg te nemen, dan het inhoudsloze applaus van duizenden te verkrijgen! Ga daarom voort, in de Naam en kracht van de Almachtige God, en spreek de waarheid in liefde; en moge Hij u een getuige geven in vele harten dat u door God onderwezen bent, en begunstigd met het onderricht van Zijn Heilige Geest!

John Newton Brieven & Leven

Download PDF