“Het vinden van een metgezel” Brieven aan de eerw. heer S. Achtse brief

John Newton Brieven en bijbels dagboek

BESTE VRIEND,

Het komt zelden voor dat ik uw brieven vernietig, maar de laatste heb ik verbrand. Ik vertrouwde erop dat u het niet erg zou vinden omdat de brief zo niet in onbescheiden handen zou vallen. Toen ik zag hoe gretig de ‘vlammen’ het papier verslonden, hoe snel en volmaakt alle sporen van het schrift werden verteerd, wenste ik dat het vuur van Jezus Liefde zo volmaakt alle onaangename gewaarwordingen kon uitwissen die de mislukking van uw zaak in uw geest heeft veroorzaakt! Waarlijk, wanneer de Heere zich met onze verlangens bemoeit, is dat altijd uit barmhartigheid. En dat komt omdat wij, kortzichtige schepselen, vaak niet weten wat wij vragen, noch wat de gevolgen zouden zijn als onze verlangens aan ons werden ingewilligd.

Het lijkt erop dat uw trots heeft geleden onder de teleurstelling. Ik weet dat het eigen ‘Ik’ niet graag geconfronteerd wordt met deze dingen. Maar als u slaagt in het vrijmaken van zielen voor Christus, hoop ik dat het u zal troosten wanneer u uzelf ook vrijmaakt van deze afwijzing. Bovendien wilde ik u adviseren om moed te vatten. Ik heb twee goede oude spreekwoorden voor u, namelijk: De vis die men vangt is de beste. En: Als de een niet wil, wil de ander wel; waar dient de markt anders voor?

Misschien zijn al uw moeilijkheden te wijten aan het feit dat u tot nu toe niet de juiste persoon in gedachten had. En als dat zo is, hebt u reden om dankbaar te zijn dat de Heere u niet heeft toegestaan een verkeerde persoon te kiezen, zoals u onwetend zou hebben gedaan als het in uw macht was geweest. Wie de juiste metgezel voor u is, weet ik niet. Maar er van uitgaande dat het goed voor u is om te trouwen, aarzel ik niet om te zeggen: ‘Ubi, ubi est, diu celari non protest’. (wat betekent: ‘Waar zij ook is, ze kan niet lang verborgen blijven’).

De Heere zal het door Zijn Voorzienigheid laten zien, Hij zal u haar doen ontmoeten en zeggen; deze is het! Dan zal alles lukken. Dan zal alles snel en voorspoedig gaan. U zult reden hebben om te zeggen: De keuze van de Heere en Zijn tijd was beter dan de mijne. Heb ik u niet eerder gezegd, dat als u de belangen van de Heere behartigt, Hij ook de uwe behartigt? Ik ben nog steeds dezelfde mening toegedaan. Hij zal niet toestaan dat zij die Hem vrezen en op Hem vertrouwen, iets ontberen wat werkelijk goed voor hen is.

Intussen raad ik u aan om zo dicht mogelijk bij Gethsemane te gaan wonen en dagelijks naar de berg Golgotha te wandelen, en uzelf te voorzien – hetgeen u enkel door te vragen kan verkrijgen – van de bekende telescoop waarmee men in de ongeziene wereld kan kijken. Een blik op wat zich binnen het voorhangsel afspeelt, heeft een verbazingwekkende kracht om onze geest tot rust te brengen over de kleine en geringe dingen die hier dagelijks gebeuren. Prijs de Heer, die u in staat heeft gesteld uw hoogste liefde en achting tot Hem te richten. Hij alleen is het waardige en het juiste Doel ervan. Van Hem hebt u geen afwijzing te verwachten, noch enige verandering te vrezen. Hij had u eerst lief en zal u eeuwig liefhebben.

En als Hij er een genoegen in schept om op te staan en een straal van Zijn gunst op U te laten schijnen – dan hebt u, om uw geluk te bereiken, even weinig behoefte aan de liefde van het mooiste schepsel op aarde als aan het licht van een kaars bij een helder schijnende zomermiddagzon.

Voor het overige bid en hoop ik dat de Heere uw kruis zal verlichten en u, naar Zijn welbehagen, een ruime beloning zal schenken! Wacht, bid en geloof, en alles zal goed komen. Iedereen heeft wel een kruis in een of ander opzicht. En zij die begunstigd zijn met gezondheid, overvloed, vrede, en een geweten dat is doordrenkt met het bloed van Jezus, hebben meer reden tot dankbaarheid dan tot verdriet. Kijk om u heen, en zie de zware en smartelijke beproevingen waar veel van Gods kinderen onder hebben te zuchten. Dan zullen uw beproevingen, in vergelijking met die van hen, gering lijken.

Geef onze liefdesgroeten aan alle vrienden.
Ik ben oprecht, enz.
-1767

 

Download PDF