7 Januari “Bijbels Dagboek”

Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. 2 Tim. 1:5

Newton had het onschatbare voorrecht… van een tedere, liefdevolle zorg en opvoeding van een godvruchtige moeder.1 Zij spande zich in om zijn kennis uit de Heilige Schrift, die tot zaligheid zou kunnen leiden, in zijn geest te verankeren. Maar toen hij zeven jaar oud was, werd haar gezegende invloed, althans tijdens zijn leven, weggenomen, en werd hij een jongen zonder moeder. Het was een leeftijd waarin hij de voortzetting van zulke moederlijke zorg hard nodig had. “Hij zegt: “Ik ben geboren in een godvruchtig gezin en mijn kinderjaren waren aan Hem gewijd. Mijn moeder was een vroom en ervaren christen. Zij was een Dissenter.2 Ik was haar enig kind, waardoor vrijwel al haar werk gericht was op mijn opvoeding.” De kleine zoon toonde enige vaardigheid als leerling; hij was een bedachtzame jongen, die tot haar grote vreugde zijn moeders lessen opvolgde. Haar doel was om hem te vormen voor het christelijk ambt, indien de Heere zijn hart daartoe zou neigen. De onverschilligheid van zijn vader, die zijn eigen opvoeding had genoten aan een Jezuïetencollege in Spanje3, maar ook de slechte invloeden van het schoolleven in die dagen en zijn vroege omgang met zeelieden door de verschillende reizen die hij vóór zijn vijftiende maakte, leken een tijdlang de indrukken van zijn kinderjaren te doen verdwijnen. Hij vertelt ons dat hij had geleerd te vloeken en te lasteren en dat hij buitengewoon verdorven was.4

Heere, dank U voor de christenmoeders en hun onschatbare invloed. Zegen hen! Zegen zowel biologische moeders, adoptiemoeders, wettelijke voogden en zij die wijze “geestelijke moeders” zijn voor allerlei soorten mensen die naar hen toekomen voor raad en advies! U hebt hen een speciale rol gegeven, en zij hebben Uw hulp nodig om die te vervullen.


  1. Zie de 3e voetnoot van 4 januari.
  2. Non-conformist; niet behorend tot de Kerk van Engeland. In de jaren die volgden, toen hij tot anglicaans priester werd gewijd, deed Newton er alles aan om non-conformisten te respecteren en op te nemen in de christelijke vriendschap en gemeenschap.
  3. Jezuïeten zijn leden van de Sociëteit van Jezus, een religieuze congregatie van de katholieke kerk die in Spanje is ontstaan. John Newton, Sr, hanteerde een sobere benadering van godsdienstige zaken, een weerspiegeling van zijn opvoeding.
  4. Uit John Newton: Matroos, Prediker, Pastoor en Dichter.