23 Januari “Bijbels Dagboek”

Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Luk. 7:47

Ooit zijn vooraanstaande zondaars vooraanstaande christenen geworden: veel was hun vergeven; zij hadden veel lief. Paulus kon zeggen: “De genade die mij geschonken was, was niet tevergeefs, want ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen.” Ook kolonel Gardiner1 was als een stad op een heuvel, een brandend en stralend licht; de wijze van zijn bekering was nauwelijks opmerkelijker dan het hele verloop van zijn gesprekken vanaf die tijd tot aan zijn dood. Hier, helaas, gaat de parallel ver mank. Zo is het met mij niet gegaan. Ik moet beschaamd zijn, dat ik zeer weinig heb teruggegeven voor wat ik heb ontvangen. Maar als het alleen gaat om het geduld en de lankmoedigheid van God, de wonderbare tussenkomst van Zijn voorzienigheid ten gunste van een onwaardige zondaar, de kracht van Zijn genade om het hardste hart te verzachten, en de rijkdom van Zijn barmhartigheid in het vergeven van de meest enorme en verzwarende overtredingen; in deze opzichten ken ik geen geval dat buitengewoner is dan het mijne. En inderdaad, de meeste mensen aan wie ik mijn verhaal heb verteld, vonden het de moeite waard om het te onthouden.2 3

Heere, help mij mijn hart te kennen zoals Newton het zijne kende, en daardoor tenminste iets te beseffen van de diepte van de genade die U aan mijn leven hebt geschonken. Wat mij vandaag treft, hemelse Vader, is de kracht van genade om zelfs het meest weerbarstige leven te overwinnen. Uw gave van geestelijke overtuiging is wonderbaarlijk – ook al is die vaak ongewenst en moeilijk. Maar houd mij desondanks alert voor zulke genaden. U bent inderdaad een lankmoedig en geduldig God.


  1. Zie de voetnoten van 19 Januari.
  2. Uit The Life of the Rev. John Newton.
  3. Zie voetnoot 1 van 17 Januari.