1 Januari “Bijbels Dagboek”

Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren; u zult in een ander mens veranderd worden. En het zal gebeuren als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn. 1 Sam. 10:6,7

Alle Engelse kerkleden zijn dank verschuldigd aan John Newton1 … die, hoewel hij betrokken was bij de opwekking waarvan Wesley2 en Whitefield3 de meest opvallende leiders waren, vasthield aan de moederkerk,4 en een lichaam van gelovige mannen opbouwde die de eerste waren om nieuw leven te brengen in haar eredienst en haar werk. Het was passend dat de voormalige slavenhandelaar zijn opleiding zou beëindigen in het jaar waarin Wilberforce er, na een strijd van twintig jaar, eindelijk in slaagde het [Britse] Parlement zover te krijgen dat het de slavenhandel afschafte…5 Van alle vaders van het Evangelisch Kerkgenootschap is zijn geschiedenis de meest opmerkelijke; en het zou met dankbaarheid herinnerd moeten worden aan de almachtige genade van God, die zo’n man, overgegeven als hij was aan goddeloosheid, in een heilige kon veranderen. Een heilige, die niet alleen zelf gered werd van zonde en ellende, maar bevoorrecht om een opmerkelijke invloed uit te oefenen op anderen.6

Genadige God, zoals U het leven van Saulus van Tarsus veranderde, zo veranderde U een godslasterlijke en boze slavenhandelaar in een dienaar van het Evangelie. Wat een wonderbaarlijke genade! Sta mij bij, Heere, om nooit te twijfelen aan de levensveranderende kracht van de liefde, maar om daarop te vertrouwen in het jaar dat voor mij ligt; om te leunen op barmhartigheid voor mijzelf en voor anderen. Ik weet niet wat de komende twaalf maanden in petto hebben, maar ik weet van een Redder en een Verlosser die machtig is om te redden, en dat Hij alleen een zondaar kan veranderen in een heilige.


  1. 1725-1807.
  2. John Wesley (1703-91).
  3. Jeorge Whitefield (1714-70).
  4. Dat wil zeggen, de Kerk van Engeland.
  5. William Wilberforce (1759-1833), wiens campagne voor de afschaffing van de slavernij slaagde met de goedkeuring van de Slavery Abolition Act in 1833, slechts drie dagen voordat Wilberforce stierf. De Abolition of the Slave Trade Act kwam voor het eerst in 1807 in de parlementaire wetgeving.
  6. Uit John Callis (ed.), John Newton: Sailor, Preacher, Pastor and Poet, Londen: S.W. Partridge and Co., 1908.