17 Januari “Bijbels Dagboek”

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Hebr. 13:7

“Volg hun geloof na, gezien de uitkomst van hun levenswandel.” – Hebr. 13.7. Wij kunnen de apostolische woorden, wat hun volgorde en woordkeuze betreft nog iets nauwkeuriger weergeven, namelijk: – “Die, de afloop van hun levenswandel overdenkend, het geloof navolgen.” Het is nu honderd jaar geleden dat John Newton stierf. De plaats en de tijd benadrukken voor ons de achtergelaten indrukken… Vele zomers sprak Newton onder de bomen in de tuin van de pastorie over de beloften van God. Hij was een krachtig maar heel vriendelijke man. In zijn latere dagen bijna berucht onder zijn vrienden in Londen om zijn optimistische welwillendheid. Hij zag in de mens graag de waarde, de belofte en het geestelijk leven waar anderen die helemaal niet zagen.1 Hij was toegankelijk en sympathiek; altijd bereid tot de vriendelijkste gesprekken, waarin vaak de meest belangrijke waarheden en principes aan de orde kwamen in het gewaad van een scherpzinnige en sympathieke humor. Het is volkomen waar dat Newton in zijn theologie een zeer gematigd calvinist2 was. Maar zo zijn niet alleen de heiligste, maar ook de meest wijze geestelijken uit de Kerk in vele geslachten geweest. Er zijn er maar weinig die zullen ontkennen, dat de geloofsleer en het aldus omschreven gedachtegoed van een man, die de mens liefheeft en God bemint kan samengaan met een geest die het tegenovergestelde is van zwaarmoedig. Het is volkomen verenigbaar met een edel optimisme, in ieder geval in de praktische uitwerking van het geloofsleven en de godsvrucht.3 4

Hemelse Vader, wat zou het mooi zijn als iemand mijn geloof zou willen navolgen! Heilige Geest, woon in mij, zodat, door Uw genade, mijn manier van leven iets van de heerlijkheid van Christus mag uitstralen. Zo helpe mij, God. Vervul mijn verlangen om een middel tot zegen te zijn in Uw dienst. Ik bid ook voor mijn eigen predikanten; zegen hen Heere, in al hun verantwoordelijkheden, vreugden en uitdagingen die bij hun ambt horen.


  1. John Newton had een indrukwekkend sterk persoonlijk bewustzijn van zijn eigen zwakheden en gebreken, en wist dat hij in zijn hart een zondaar was, zij het verlost. Een dergelijke nederigheid – een dergelijk realisme en eerlijkheid – stelde hem in staat genadig en barmhartig met anderen om te gaan, niet de baas over hen te spelen, maar zich bewust te zijn van zijn tekortkomingen.
  2. Naar de leer van Johannes Calvijn (1509-64), Frans theoloog, predikant en hervormer.
  3. Uit een preek van Handley Moule (1841-1920), bisschop van Durham van 1901 tot aan zijn dood, en erepastor van Koningin Victoria. Deze preek werd gehouden in de kerk van St Peter & St Paul, Olney, Buckinghamshire, Engeland, waar John Newton kapelaan was tussen 1764 en 1780.
  4. Uit John Newton: Sailor, Preacher, Pastor, and Poet.