10 Januari “Bijbels Dagboek”

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Rom. 8:31, 35, 37

Het belang en de troost van deze woorden [Deuteronomium 8:2, zie 9 Januari] is nog groter, als wij ze in geestelijke zin beschouwen, als gericht aan allen die door de woestijn van deze wereld naar het hemels Kanaän trekken. Die door geloof in de beloften en de macht van God een eeuwige rust zoeken in dat koninkrijk dat niet kan worden geschud. De hoop op die heerlijke erfenis moedigt ons aan om voorwaarts te gaan naar de plaats waar Jezus reeds is binnengegaan als onze Voorloper. En wanneer ons oog op Hem is gericht, zijn wij meer dan overwinnaars over alles wat onze vooruitgang zou kunnen belemmeren.1

Trouwe God, kom dicht bij hen die enig gevoel van scheiding voelen ten opzichte van Uw liefde en welwillendheid jegens hen. Wat ook de reden is dat zij zich zo voelen, Heere, wijs hen opnieuw op Golgotha, waar het kruis staat als bewijs van Uw genade en barmhartigheid jegens zwervers en vervreemdden. Ik bid voor hen die mij persoonlijk bekend zijn en die in geestelijk opzicht in die positie verkeren.


  1. Zie Voetnoten van 9 Januari.